Kennisdomein Wet Zorg en Dwang (WZD)

Kennisdomein Wet Zorg en Dwang (WZD) - Move professionals

Move professionals verzamelt kennis over de Wet Zorg en Dwang (WZD)

Vanaf 2020 geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in de psychiatrie en de Wet zorg en dwang (WZD) voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) voor de langdurige zorg.

In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht houden we rekening met de Wet Zorg en Dwang (Wzd). We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.


Toetsing en toezicht IGJ in het kader van de Wet Zorg en Dwang

De IGJ is belast met het toezicht op de uitvoering van de Wzd en de Wvggz. Ook een Wmo-aanbieder die uitvoering geeft aan de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) valt, voor wat betreft de uitvoering van deze wetten, onder het toezicht van de IGJ. De IGJ kan bijvoorbeeld toetsen of de verplichte of onvrijwillige zorg proportioneel en voldoende onderbouwd wordt ingezet. De Wmo-toezichthouder blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene kwaliteit die de aanbieder van Wmo-ondersteuning levert. Daarom is het noodzakelijk om afspraken te maken tussen gemeenten, Wmo-toezichthouders en de IGJ.

Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Toetsingskaders bestaan uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, veldnormen, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en handreikingen die beroepsorganisaties en branchepartijen hebben opgesteld. De inspectie stimuleert en handhaaft de naleving hiervan. In het toetsingskader voor de Wzd beschrijft de inspectie waar zij naar kijkt. De wetten zijn gedetailleerd daarom bestaan de toetsingskaders uit een uitgebreide set aan normen. Het betekent niet dat de inspectie altijd haar toezicht op deze wetten in deze mate van detail toepast.


Stand van zaken evaluatie Wzd

De Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) zijn geëvalueerd (afgerond oktober 2022). De onderzoekers trekken 3 belangrijke conclusies:
1. De implementatie verloopt nog moeizaam, zeker waar het gaat om de Wzd.
2. De relatie tussen de Wvggz en de Wzd is ingewikkeld, en roept in de uitvoeringspraktijk veel vragen op. Bovendien is de overlap tussen de doelgroepen veel groter dan gedacht.
3. De resultaten van de invoering van de Wvggz en Wzd bewegen zich langzaam in de richting van de met beide wetten beoogde doelstellingen. Het gaat vooralsnog om kleine stappen.

De evaluatierapporten zijn te downloaden.


Snel kennis opdoen over de Wet Zorg en Dwang


Gegevensuitwisseling rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein


Handreikingen, folders, film en brochures voor cliënten en vertegenwoordigers over de WZD


Samenloop van WZD en de Wet verplichte ggz

In één zorginstelling kunnen mensen met verschillende voorliggende problematiek verblijven, die onder verschillende wettelijke regimes (Wvggz of Wzd) kunnen vallen. Het schema 'twee regimes in één instelling' geeft antwoord op de vraag aan welke vereisten een zorginstelling zorginhoudelijk minimaal moet voldoen bij de uitvoering van zowel de Wvggz als de Wzd. 


Kennisdomein over de Wet verplichte ggz


Samenloop WZD en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Met de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten kan onvrijwillige zorg worden toegepast binnen accommodaties, maar ook daarbuiten. In artikel 8 van de Wzd is opgenomen dat wanneer een cliënt op een andere locatie verblijft en waar hij zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder in het kader van een geneeskundige behandeling, die zorgaanbieder in beginsel het zorgplan uitvoert. Deze bepaling heeft gevolgen voor een cliënt die onvrijwillige zorg krijgt verleend en een somatische behandeling nodig heeft. Immers bij somatische zorg is de Wgbo van toepassing. Dit betekent dat in de nieuwe situatie ook in de curatieve zorg meerdere professionals geconfronteerd zullen worden met de toepassing van onvrijwillige zorg binnen ziekenhuizen of andere settings voor somatische behandeling met verblijf en in de paramedische zorg.


Samenloop Wet zorg en dwang (WZD) en de Jeugdwet


De Wet zorg en dwang (WZD) voor ZZP-ers en ouderinitiatieven

In opdracht van VWS heeft Naar-Keuze een handreiking geschreven voor Zzp'ers. In de handreiking wordt beschreven hoe freelancers en zzp'ers om kunnen gaan met de wet zorg en dwang. Wat moet er geregeld worden? Op dit moment is nog niet helder hoe kosten betaald moeten worden die verbonden zijn aan de invoering van de Wzd per 1 januari 2020. Er moet bv. een zorgverantwoordelijke (coördinator) worden aangesteld als er sprake is van onvrijwillige zorg. Echter; coördinatie van zorg mag officieel niet betaald worden met PGB. Het inschakelen van een Wzd-functionaris of externe deskundige ligt ook lastig. Deze vraagstukken worden nog nader door Vws uitgewerkt.

Er is ook een handreiking voor bestuurders van ouderinitiatieven/wooninitiatieven. Deze is zowel  digitaal als in gedrukte vorm beschikbaar.


Wilsbekwaam en wilsonbekwaam

Wilsonbekwaamheid speelt een belangrijke rol in het kader van de Wet zorg en dwang (WZD). Wilsbekwaamheid is een complex begrip binnen de context van ethiek, recht, psychologie en geneeskunde. Wilsbekwaamheid is een voorwaarde om geïnformeerde toestemming te kunnen geven voor een medische interventie. Het gaat niet om een categorische eigenschap van een bepaalde groep mensen, maar moet per beslissing en per situatie vastgesteld worden. Hoe ingrijpender een beslissing is, hoe zorgvuldiger hulpverleners naar wilsbekwaamheid moeten kijken. 


De WZD en de Wet verplichte ggz voor de ambulante ondersteuning

De Wvggz en de Wzd maken het mogelijk om onvrijwillige zorg ook buiten intramurale instellingen toe te passen. Bijvoorbeeld bij de betrokkene thuis of in kleinschalige woonvormen. Dit wordt ambulante onvrijwillige zorg genoemd. Het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ (Bzd), regelt dat onvrijwillig zorg ook mogelijk wordt op andere plekken dan verpleeghuizen waar gedwongen opnames mogelijk zijn. Dus ook in andere woonzorgcentra, thuis, in dagbesteding, maar wel met extra zorgvuldigheidseisen.Buiten accommodaties mogen alleen vormen van onvrijwillige zorg worden toegepast die in het Besluit zorg en dwang zijn genoemd. Of onvrijwillige zorg thuis kan worden verleend, hangt af van twee vragen, die beide bevestigend moeten worden beantwoord:

  1. Valt de cliënt onder de Wzd?
  2. Gaat het om een vorm van onvrijwillige zorg die in het Besluit zorg en dwang is genoemd?

Terugdringen vrijheidsbeperking en alternatieven in het kader van de WZD


De Rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)


Profielen WZD functionaris en zorgverantwoordelijk

In dit profiel beschrijven de beroepsverenigingen van mogelijke Wzd-functionarissen (NVAVG, Verenso, NIP en NVO) en de brancheorganisaties uit de sectoren waar de Wzd-functionaris werkzaam is (ActiZ, Zorgthuisnl en VGN) de taken van een Wzd-functionaris en gaan zij in op de organisatorische vragen waarvoor zorgorganisaties zich gesteld zien bij de voorbereiding van de introductie van de Wzd-functionaris.


Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Leden van ActiZ en de VGN kunnen in dit kader gebruik maken van de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die  is ingesteld door ActiZ en LOC en door partijen in de gehandicaptenzorg (VGN, Ieder(in), KansPlus en het LSR). De commissie start met ingang van 1 januari 2020.


Organisatie van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) in het kader van de WZD

De Wzd schrijft voor dat cliënten een beroep moeten kunnen doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor. Deze cliëntenvertrouwenspersonen ondersteunen als er sprake is van onvrijwillige zorg. Maar ook bij onvrede of klachten rond de zorg, opname of verblijf in een zorginstelling. Een CVP is niet uitwisselbaar met de klachtenfunctionaris van de Wkkgz. Het zijn twee verschillende functionarissen met verschillende wettelijke taken en bevoegdheden. De kosten en de organisatie van de CVP worden een taak van de zorgkantoren. 


Kwaliteitskader CVP

De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP.  In dat kwaliteitskader is ook  te vinden waaraan zorgaanbieders moeten voldoen richting de CVP. 


Stichting Landelijke Faciliteit

Om de kwaliteit van de CVP te ondersteunen en te monitoren is er de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP). De Stichting heet taken gericht op de borging van de kwaliteit, de continuïteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis.


 

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd