Aanbod Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Prisma calamiteitenonderzoek

In elke organisatie gaan er soms dingen fout. Als een incident ernstige gevolgen heeft (ernstig letsel of overlijden) dan wordt dat een calamiteit genoemd. Ook geweld en misbruik in de zorgrelatie zijn vormen van calamiteiten. Dit soort calamiteiten in de zorg, de (jeugd) hulpverlening en ook binnen de WMO, moeten worden onderzocht; niet om de schuldige aan te wijzen, maar om te achterhalen waarom het mis ging, en hoe dat in de toekomst is te voorkomen.

Prisma onderzoek: klachten en burgermeldingen

Als een cliënt, zijn verwant of zijn nabestaande niet tevreden is over de geleverde zorg, kan hij een klacht indienen bij de zorginstelling. Hij kan ook een burgermelding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van klachtonderzoek en onderzoek naar burgermeldingen. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal.

Meldingen en signalen Wvggz en Wzd

Meldingen en signalen ontstaan als er iets niet goed is gegaan in de uitvoering of toepassing van dwang in de zorg dit raakt aan de kwaliteit van zorg. Move professionals. Move professionals kan na een melding of een signaal een Prisma onderzoek uitvoeren om erachter te komen hoe deze ernstig tekortschietende uitvoering van de verplichte of onvrijwillige zorg heeft kunnen ontstaan. In onze onderzoeken geven wij altijd een helder advies hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Prisma onderzoek naar incidenten bij de evenementenzorg

Prisma calamiteitenonderzoek evenementenzorg

Bij evenementen zoals bijvoorbeeld de marathon, festivals, de vierdaagse of bij concerten bieden vrijwilligers en zorgprofessionals zorg aan bezoekers en deelnemer. Denk hierbij aan eerste hulp bij ongelukken, verpleegkundige zorg, medische zorg, maar ook spoedzorg. Als een organisatie zorg verleent op een evenement, dan valt deze zorg onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Hiermee valt de evenementenzorgorganisatie onder het toezicht van de IGJ en moet zij calamiteiten melden bij de IGJ. Move professionals ondersteunt evenementenzorgorganisaties bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek.

Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Dit zijn de opvolgers van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). In de Wvggz en de Wzd staan welke regels en procedures gelden bij het toepassen van gedwongen zorg. De inspectie houdt toezicht op de naleving van deze wetten. Move professionals ondersteunt bij het vertalen, invoeren en borgen van beleid en werkwijzen n.a.v. deze wetten. We geven trainingen en doen, samen met zorgverantwoordelijken, Wzd functionarissen en behandelaars Prisma previews gedwongen zorg, om de stand van zaken binnen de organisatie in kaart te brengen en risico's op incidenten te helpen verkleinen. Toch kunnen bij het toepassen van gedwongen zorg incidenten voorkomen. Bij de Inspectie kunnen de volgende meldingen worden gedaan: Verplichte melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering zorg op basis van de Wvggz of Wzd door een zorgaanbieder of een zorgprofessional (ernstig tekortschietende uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg) Signaal van cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersonen op basis van de Wvggz of Wzd (signaal van tekortkomingen in de structuur en de uitvoering van de onvrijwillige zorg)

Extern onafhankelijk voorzitter calamiteitenonderzoek

De adviseurs van Move professionals hebben ruime ervaring met het in opdracht uitvoeren van calamiteitenonderzoek in alle sectoren van de zorg en het sociaal domein. De adviseurs van Move professionals zijn inzetbaar om de rol van onafhankelijk voorzitter in het calamiteitenonderzoek te vervullen. Het inzetten van een onafhankelijk extern voorzitter is een de waarborg voor de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit van het onderzoek.

Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie

Move professionals in Utrecht is specialist in veilige zorg en Prisma calamiteitenonderzoek. We werken voor zorgaanbieders in heel Nederland (Rotterdam, Den Haag, Breda, Flevoland). Wij zijn inzetbaar voor het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Geweld is in de zorgrelatie kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt. We werken integer, respectvol en discreet. In het onafhankelijk onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie).

Toegepast en verklarend onderzoek

Toegepast en verklarend onderzoek voor de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Move professionals voert in opdracht toegepast onderzoek uit naar vraagstukken die spelen in de directe omgeving van organisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein

Prisma calamiteitenonderzoek in jeugdzorg en veilig thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboyproblematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen.

Andere Prisma onderzoeken

Het Prisma onderzoek is een beproefde methode om ernstige incidenten en calamiteiten in de (jeugd)zorg te onderzoeken om er vervolgens van te leren. Ook is het een krachtige methode om risico’s in kaart te brengen. Wij gebruiken de Prisma onderzoeksmethode & Sire methode ook voor het onderzoeken van klachten, knelpunten en conflicten in de (jeugd)zorg. Niet om antwoord te geven op de vraag of een klacht gegrond is of wie er blaam treft in een conflict, maar om erachter te komen waardoor de situatie heeft kunnen ontstaan. Een Prisma onderzoek gericht op medewerkers, noemen wij een Prisma onderzoek DIM.

Interim beleidsadvies zorgbeleid

Veilige zorg is de basis van kwaliteit van zorg- en hulpverlening. Juist mensen die meer afhankelijk zijn van de zorg of hulp van anderen, zijn extra kwetsbaar. Soms omdat iemand ouder is, fysiek niet meer zo sterk is en/of begint te dementeren. Of juist een jongere uit een zeer problematische thuissituatie, die niet zoveel reden heeft om de wereld te vertrouwen.

Trainingen calmiteitenonderzoek en leren van incidenten

Sinds een aantal jaren is er meer aandacht voor het leren van incidenten en calamiteiten. De meeste organisaties registreren hun (bijna) fouten en incidenten en analyseren deze om ervan te leren. Sinds een paar jaar zijn organisaties wettelijk zelfs verplicht om zichtbaar te maken hoe ze leren van incidenten. We merken in de praktijk, dat het maken van goede analyses van incidenten in teamverband, of het doen van zorgvuldig calamiteitenonderzoek, voor veel mensen best lastig is.

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd