Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie (Wkkgz) en de Jeugdwet

Geweld in de zorgrelatie, calamiteitenonderzoek, onderzoek geweld in de zorgrelatie

Onderzoek naar geweld in zorgrelatie via Prisma methode door Move professionals

Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie in de zorg en jeugdzorg.

Geweld is in de (jeugd)zorg kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt of jongere. 

We werken integer en discreet. In het onafhankelijk 🔗Prisma onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie). 

Move professionals doet ook Prisma onderzoek naar gebeurtenissen in de (jeugd)zorg waarbij sprake is van geweld op de werkvloer zie ðŸ”—Prisma ongevalsonderzoek (geweld op de werkvloer).


Preventie van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

De gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag  in een (jeugd) zorgorganisatie of bij een zelfstandige zorgverlener zijn groot. Daarom is preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag belangrijk, dat verkleind het risico op die grensoverschrijding. Meer lezen over hoe de IGJ hiermee omgaat:


Geweld in zorgrelatie melden bij IGJ voor zorgaanbieders in Wet langdurige zorg (Wlz)

Volgens de Wkkgz moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden bij de inspectie. Bij geweld in de zorgrelatie maakt de IGJ onderscheid tussen:

1. Geweld door een zorgverlener of een andere persoon van een zorginstelling jegens een client zie Zie richtlijn IGJ 

2. Geweld tussen cliënten onderling Zie richtlijn IGJ 


Meer informatie over geweld in de zorgrelatie op de website van de IGJ


Geweld in jeugdzorg melden bij IGJ

Jeugdhulpaanbieders kunnen agressie in de zorg melden via Jeugdhulpaanbieders: melden geweld


Ernstig geweld tussen jongeren melden bij IGJ

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstig geweld (agressie) in de zorgrelatie tussen cliënten direct bij de IGJ te melden en te (laten) onderzoeken. Het geweld is in ieder geval ernstig te noemen als:

  1. een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was, blijkend uit een consult bij een zorgverlener, en/of; 
  2. sprake van een politie-interventie, dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Bij twijfel of er sprake is van een situatie van geweld  adviseert de inspectie dit te melden. Zorgorganisaties hoeven situaties van minder ernstig geweld tussen cliënten onderling niet te melden, maar wel intern registreren.


Steekincidenten

Move professionals heeft onderzoekservaring met het uitvoeren van Prisma calamiteitenonderzoek naar steekincidenten in de (jeugd)zorg en het sociaal domein. Wij hebben meerdere onderzoeken uitgevoerd waarbij een cliënt, een omstander of een medewerker het slachtoffer werd van een steekincident door een pleger die in zorg was bij een (jeugd)zorgorganisatie. 


Grensoverschrijdend gedrag in de zorg (GOG)

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg (GOG) vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak. Bewust en onbewust. Het gaat over wat je doet, maar ook over wat je niet doet, zoals te weinig hulp bieden. Het heeft bijna altijd te maken met machtsmisbruik.


Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg (SGOG)


Vergewisplicht

Een zorginstelling moet het arbeidsverleden controleren van de zorgverleners die namens uw organisatie gaan werken.  Dit geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die met patiënten en cliënten in contact komen. Meer lezen over wat een organisatie kan doen kijkt op Controleren arbeidsverleden (IGJ)

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of vul ons contactformulier in


Contact: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_nmv logo_crkbo logo_skj