Toegepast en verklarende Prisma analyse

Toegepast en verklarend onderzoek voor de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein

Toegepast en verklarend Prisma onderzoek voor de zorg en het sociaal domein

Move professionals voert in opdracht een toegepast en verklarende Prisma analyse uit naar vraagstukken, die spelen in de directe omgeving van organisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein. Onze opdrachtgevers zijn bestuurders van zorgorganisaties. Samen met hen formuleren we voor de Prisma analyse de onderzoeksvraag en deelvragen. Samen met deskundige medewerkers uit de eigen organisatie richten we het onderzoek in en samen met hen analyseren we de onderzoeksresultaten. Na oplevering van de onderzoeksrapportage aan de bestuurder zijn we op de achtergrond om vragen vanuit de opdrachtgevende organisatie te beantwoorden. Move professionals zal niet op persoonlijke titel naar derden over onderzoeksresultaten spreken of een verklaring afleggen.

Toegepast Prisma onderzoek - bijdrage leveren aan rechtvaardige cultuur (Just-Culture)

In onze onderzoeken zoeken we niet naar schuldigen, maar proberen we een complexe situatie te beschrijven en te verklaren. We kijken naar alle factoren die een rol hebben gespeeld. Onze passie is, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers door zorgprofessionals, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers. Om die reden willen we werken aan een rechtvaardig klimaat (just-culture) waarin deze werkers in cruciale beroepen zich veilig voelen. In dat veilige klimaat kan gezien en erkend worden dat feilbaarheid erbij hoort. In dat klimaat kan dat in openheid worden besproken. In dat klimaat kan erkend, geleerd en dus verbeterd worden.

Toegepast Prisma onderzoek kijkt vanuit verschillende perspectieven

  • Move professionals voert onderzoek uit via een Prisma analyse in de praktijk van jeugdzorg-, zorgorganisaties, GGZ en het sociaal domein
  • In onze Prisma analyse staat de ‘waarom’ of de ‘hoe komt dat’ vraag centraal
  • We geven een antwoord op de vraag hoe iets is gegaan, in welke context het plaatsvond, welke keuzes zijn gemaakt en wat de effecten daarvan zijn. Ons toegepast onderzoek levert een heldere analyse en onderbouwde aanbevelingen, die bijdragen aan het begrijpen en oplossen van een vraagstuk.

Begrijpen, verklaren en erkennen

In onze aanpak gaat het om het vraagstuk te begrijpen en te verklaren in de context waarin het plaatsvindt. Recht doen aan de complexe werkelijkheid in zorgsituaties. Door het zichtbaar maken van het samenspel van alle factoren, die een rol hebben gespeeld vanuit het perspectief van alle betrokkenen, kan worden begrepen wat er is gebeurd en kunnen lessen worden getrokken voor de toekomst. Het gaat om het (h)erkennen van de feilbaarheid en daarop te reflecteren en te leren. Niet omdat alles maakbaar is, maar om in gesprek te komen over dilemma’s en oplossingen.

Gericht op slimme en duurzame oplossingen

De werkwijze van Move professionals is gericht op slimme en duurzame oplossingen met draagvlak bij de betrokken partners. Ons calamiteiten onderzoek is onafhankelijk, praktisch, verklarend en geeft antwoord op onderzoeksvragen van onze opdracht gevende organisaties. De uitkomst van een onderzoek levert suggesties en aanbevelingen voor toepassing in de praktijk, met actuele voorbeelden van geleerde lessen en goede praktijken.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj