Move Professionals - Specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Move professionals heeft kennis over calamiteiten in de zorg en calamiteitenonderzoek. Wij doen zelf onderzoek naar calamiteiten in de langdurige zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, thuiszorg, beschermd wonen en het sociaal domein. We geven professionals advies, coaching en training over veilige zorg, het leren van calamiteiten en het zelf uitvoeren van calamiteitenonderzoek met het Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek. No nonsense oplossingen die werken in de praktijk. Geen standaard antwoorden, altijd op maat.

Prisma klachtonderzoek en burgermelding

Bij een klacht in de zorg voeren wij klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van klachtonderzoek. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal om klachten in de zorg voor de toekomst te voorkomen. .

Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

Ons PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteitenonderzoek, analyse en rapportage. Onderwerpen zijn o.a. het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn; Gesprekstechnieken; Oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren onderzoekers van calamiteiten in de zorg. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen zij praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Prisma calamiteitenonderzoek evenementenzorg

Bij evenementen zoals bijvoorbeeld de marathon, festivals, de vierdaagse of bij concerten bieden vrijwilligers en zorgprofessionals zorg aan bezoekers en deelnemer. Denk hierbij aan eerste hulp bij ongelukken, verpleegkundige zorg, medische zorg, maar ook spoedzorg. Als een organisatie zorg verleent op een evenement, dan valt deze zorg onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Hiermee valt de evenementenzorgorganisatie onder het toezicht van de IGJ en moet zij calamiteiten melden bij de IGJ. Move professionals ondersteunt evenementenzorgorganisaties bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek.

Prisma calamiteitenonderzoek in de keten en netwerkzorgmelding

Soms gaat de melding over een incident of calamiteit tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders en/of hulpverleners uit het sociaal domein. Als het gaat om drie of meer zorgaanbieders die min of meer gelijktijdig betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt dan noemt de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd dit een netwerkzorgmelding. Zorg wordt allang niet meer verleend binnen de grenzen van één organisatie. Heel vaak zijn meerdere organisaties (ketenpartners) betrokken. Ook mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zijn vaak betrokken bij de zorg en daarmee ook bij een calamiteit. Het verdient de voorkeur om een calamiteit gezamenlijk te onderzoeken en deze gezamenlijk te melden. Hiervoor is het wenselijk. dat de zorgorganisatie die de regie voert binnen de keten, de melding doet en de regie neemt in het opstarten van het onderzoek en hierbij de ketenpartners betrekt. Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden.

Geweld tegen medewerkers met een publieke taak

Zorg- en jeugdzorgorganisaties melden vanaf 1 januari 2023 bedrijfsongevallen bij de arbeidsinspectie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om geweldsincidenten in de zorg waarbij een medewerker slachtoffer was (geweld op de werkvloer). Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/ of met een ziekenhuisopname tot gevolg of die met een dodelijke afloop. Bij een meldingsplichtig bedrijfsongeval vraagt de inspectie zelf onderzoek te doen naar de oorzaken hiervan en hiervan een rapport op te stellen. Het doel van de nieuwe werkwijze is het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en hiervan te leren. Een analyse, bijvoorbeeld met behulp van de Prismamethode maakt onderdeel uit van het onderzoek. 

Kennisdomein Geweld in de zorg

In het organisatieadvies, het beleidsadvies en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht krijgen we te maken met vraagstukken, incidenten en calamiteiten over geweld in de zorg. Dit kan gaan over kindermishandeling en huiselijk geweld, geweld in de zorgrelatie, grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. We volgen dit thema en verzamelen de belangrijkste kennisbronnen. We delen dat overzicht graag.

Begrijpen en leren

Toegepast en verklarend onderzoek voor de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Move professionals voert in opdracht toegepast onderzoek uit naar vraagstukken die spelen in de directe omgeving van organisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Toegepast onderzoek lever een bijdrage leveren aan een rechtvaardige cultuur In onze onderzoeken zoeken we niet naar schuldigen, maar proberen we een complexe situatie te beschrijven en te verklaren. We kijken naar alle factoren die een rol hebben gespeeld. Onze passie is, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers door zorgprofessionals, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers. Om die reden willen we werken aan een klimaat waarin deze werkers in cruciale beroepen zich veilig voelen. In dat veilige klimaat kan gezien en erkend worden dat feilbaarheid erbij hoort. In dat klimaat kan dat in openheid worden besproken. In dat klimaat kan erkend, geleerd en dus verbeterd worden. Toegepast onderzoek kijkt vanuit verschillende perspectieven Move professionals voert onderzoek uit in de praktijk van jeugdzorg-, zorgorganisaties, GGZ en het sociaal domein. In onze onderzoeken staat de ‘waarom’ of de ‘hoe komt dat’ vraag centraal. We geven een antwoord op de vraag hoe iets is gegaan, in welke context het plaatsvond, welke keuzes zijn gemaakt en wat de effecten daarvan zijn. Ons toegepast onderzoek levert een heldere analyse en onderbouwde aanbevelingen die bijdragen aan het begrijpen en oplossen van een vraagstuk.

Externe voorzitter calamiteitenonderzoek

De adviseurs van Move professionals hebben ruime ervaring met het in opdracht uitvoeren van calamiteitenonderzoek in alle sectoren van de zorg en het sociaal domein. De adviseurs van Move professionals zijn inzetbaar om de rol van onafhankelijk voorzitter in het calamiteitenonderzoek te vervullen. Het inzetten van een onafhankelijk extern voorzitter is een de waarborg voor de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit van het onderzoek.

Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie

Move professionals in Utrecht is specialist in veilige zorg en Prisma calamiteitenonderzoek. We werken voor zorgaanbieders in heel Nederland (Rotterdam, Den Haag, Breda, Flevoland). Wij zijn inzetbaar voor het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Geweld is in de zorgrelatie kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt. We werken integer, respectvol en discreet. In het onafhankelijk onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie).

Kennisdomein klachten in de zorg en de jeugdzorg

Wij voeren klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Wij onderhouden ook een kennisdomein over dit thema

Calamiteitenonderzoek

Als het echt mis gaat in de zorg en een cliënt loopt ernstige schade op of overlijdt, dan wordt altijd een calamiteitenonderzoek uitgevoerd. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek. Breed en diep genoeg kijken naar de kernoorzaken waardoor de calamiteit kon gebeuren. Dat doen we met compassie en met kennis van zaken. Wij voeren voornamelijk onderzoeken uit in de jeugdzorg, veilig thuis, het onderwijs, sociaal domein, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz. Voorbeelden van calamiteiten zijn, seksueel misbruik, overlijden na vallen (valincidenten), medicatiefouten, huiselijk geweld, gezinsdrama’s, vermissing, agressie in de jeugdzorg, geweld in de zorgrelatie en zelfdoding.

Calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en veilig thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboyproblematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen. .

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op 


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door