Beschermd wonen in Wet langdurige zorg (Wlz)

Kennisdomein over beschermd wonen naar de Wlz van Move professionals

Beschermd wonen en de Wet langdurige zorg (Wlz)

Mensen met een (ernstig) psychiatrische aandoening die permanent zorg en ondersteuning nodig hebben, hebben vanaf 1 januari 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). In onderstaande tabel (Movisie), wordt het onderscheid tussen de verschillende wetten helder uitgelegd.


WMO

ZVW

 

WLZ

De WMO en de ZVW gaan ervan uit dat mensen, met ondersteuning, structuur in hun leven kunnen brengen en dat ze (op den duur en al dan niet met ondersteuning) zelfstandig kunnen wonen. De Wlz is daar niet op gericht, maar heeft wel aandacht voor de ontwikkeling van cliënten binnen hun mogelijkheden. Zij hebben blijvend behoefte aan de zorg zoals bedoeld in de Wlz.

              

De Wlz is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben (begeleidend wonen), of 24 uur per dag zorg in de nabijheid omdat zij niet in staat zijn op relevante momenten ernstig nadeel te voorkomen. mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking hadden al eerder toegang tot de Wlz.


Doelgroep mensen met (ernstig) psychiatrische aandoening & Wet langdurige zorg (Wlz)


Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er zijn onafhankelijke clientondersteuners die werken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en die aangeboden wordt via de gemeente. En er bestaan onafhankelijke clientondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wordt aangeboden via het zorgkantoor in de regio en is beschikbaar voor mensen die al beschikken over een Wlz-indicatie. Movisie heeft een themakaart gemaakt over de overgang van de Wmo naar de Wlz en waarom onafhankelijke cliëntondersteuning daarin zo belangrijk is.


De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Voor het leveren van verblijfszorg geldt voor alle zorgprofielen dat een zorgaanbieder moet kunnen aantonen op welke wijze het permanente toezicht of de 24 uur per dag zorg in nabijheid in de zorginstelling geregeld wordt.

De zorgaanbieder moet omschrijven:

  • hoe het toezicht adequaat ingericht is;
  • hoe een alarmsysteem (ter ondersteuning) ingezet wordt;
  • hoe wordt omgegaan met alarmopvolging, gedurende de dag, avond en nacht, met direct back-up van collega’s.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er altijd iemand aanwezig is die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de klanten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken. De wijze waarop het toezicht ingericht is, zal per doelgroep en per locatie verschillen en moet continu afgestemd worden op de bewoners. Voor de bestaande bewoners moet een zorgaanbieder in het zorgplan opnemen hoe het toezicht ingericht is.


Melden van calamiteiten en calamiteitenonderzoek bij beschermd wonen

Vanuit de Wlz is de Wkkgz van toepassing. Deze wet gaat over goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Ook een zorgvuldige omgang met klachten in de zorgverlening wordt in de wet geregeld. Het toezicht en de meldplicht bij calamiteiten is geregeld in de wet. Vanuit de meldplicht bij calamiteiten komt ook het uitvoeren van calamiteitenonderzoek.


Toezicht beschermd wonen en het melden van calamiteiten


De Wet verplichting geestelijke gezondheidszorg voor cliënten beschermd wonen


Tips voor de overgang van de WMO naar de Wet langdurige zorg


Doorontwikkeling beschermd (thuis) wonen

  • Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang (oktober 2020)

Kennisdomeinen Move Professionals

Aanbod Move Professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling